Regulamin serwisu BookingVisit.com

Preambuła

Podstawą prawną niniejszego Regulaminu jest Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422). Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług oferowanych za pośrednictwem serwisu internetowego www.BookingVisit.com (zwanego dalej Serwisem) przez "Sky Box" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Szczecinie, przy ul. 3 Maja 12/4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie pod numerem KRS 0000548278, REGON 36100484, NIP 8522612545, z kapitałem zakładowym wynoszącym 5 000 PLN, będącą właścicielem oraz Administratorem Danych Osobowych, twórcą i właścicielem Serwisu uprawnionym do dysponowania jego zasobami.

Postanowienia ogólne

 1. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich przez użytkowników może następować wyłącznie w sposób określony w Regulaminie i zgodnie z jego treścią.
 2. Użytkownik rejestrując konto oraz korzystając z Serwisu i Usług oświadcza, że zapoznał się i zaakceptował warunki niniejszego Regulaminu.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie bez konieczności informowania Użytkowników, zamieszczając datę ostatniej modyfikacji.
 4. Odmowa akceptacji zmian niniejszego Regulaminu jest równoznaczna z rezygnacją z korzystania z usług Serwisu.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego zaprzestania udostępniania usług bez podania przyczyn, po uprzednim poinformowaniu Użytkowników.
 6. Usługodawca świadczy usługi na rzecz osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 7. Dostęp do Konta i Usług oferowanych przez Serwis mają wyłącznie Użytkownicy, którzy dokonali Rejestracji Konta w sposób wskazany w Regulaminie lub otrzymali dostęp do Konta przydzielony przez Administratora Konta.
 8. Rejestracja jest dobrowolna oraz bezpłatna i polega na wypełnieniu formularza zawierającego w szczególności unikalną nazwę konta oraz hasło.
 9. Hasło stanowi informację poufną, do wyłącznej wiadomości Użytkownika. Użytkownik obowiązany jest do ustanowienia hasła w sposób utrudniający jego odgadnięcie przez osoby trzecie. Użytkownik nie powinien udostępniać treści hasła osobom trzecim.
 10. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę zgodnie z ich przeznaczeniem w sposób zgodny zarówno z niniejszym Regulaminem jak i zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa.
 11. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie treści, frazy i wpisy dodane do sieci w związku z korzystaniem z oferowanych usług i produktów.
 12. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z wymaganiami technicznymi niezbędnymi do korzystania z usług i produktów i nie ma wobec nich zastrzeżeń. Użytkownik jest świadomy ryzyka i zagrożeń związanych z elektroniczną transmisją danych.
 13. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dostępu do kont użytkowników dla celów technicznych i administracyjnych oraz ze względów bezpieczeństwa. Uzyskane w ten sposób informacje nie będą przetwarzane ani udostępniane osobom trzecim, chyba że wymagają tego przepisy prawa.

Prawa autorskie

 1. Usługodawca oświadcza, że posiada prawa do wartości niematerialnych w postaci graficznego projektu oferowanych usług i oprogramowania, układu strony internetowej, oprogramowania komputerowego, a także wszystkich oznaczeń firmowych i symboli używanych w ramach jego działalności. Elementy te są chronione ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawa autorskie i prawa pokrewne, ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. - zwalczanie nieuczciwej konkurencji, ustawą z dnia 30 czerwca 2000 r. - prawa własności przemysłowej, prawem Unii Europejskiej i innymi wiążącymi umowami międzynarodowymi.
 2. Wszystkie usługi i produkty oferowane przez Usługodawcę stanowiące konkretne dzieła, w tym adresy internetowe, ich układ i zawartość stanowią własność firmy i są objęte ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Wymagana jest wcześniejsza pisemna zgoda Sky Box Sp. z o.o. w przypadku niedozwolonego i niekomercyjnego wykorzystania oferowanych usług i produktów. Zgoda taka wymaga w szczególności rozpowszechniania i publikowania konkretnych elementów (np. fotografii, filmów, tekstów) w innych usługach internetowych, publikacjach drukowanych, książkach, prezentacjach multimedialnych oraz w innych mediach elektronicznych, a także do usuwania lub wykorzystywania jego dzieł (adaptacje, zmiany, modyfikacje).
 4. Zabronione jest wypożyczanie, sprzedaż, udzielanie licencji i podlicencji oferowanych produktów i usług przez użytkownika bez wyraźnej zgody Usługodawcy. Takie działania uznawane są za niewłaściwe i niedozwolone korzystanie z usług.

Korzystanie z usług

 1. Korzystanie z oferowanych usług dostępnych w cenniku na stronie internetowej Serwisu jest bezpłatne przez pierwsze 30 dni.
 2. Po tym okresie, jeśli użytkownik chce nadal korzystać z usług, zostanie poproszony o dokonanie płatności zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem i wybranym planem abonamentowym.
 3. Zawarcie Umowy następuje przez zamówienie wybranego pakietu na okres wybrany przez Użytkownika zgodnie z Cennikiem. Szczegółowe informacje o wysokości Opłat oraz parametrach poszczególnych Planów Abonamentowych znajdują się w Cenniku, wyrażone kwotami netto w polskich złotych.
 4. Sky Box Sp. z o.o., poprzez umożliwienie zainstalowania widgetu na stronę internetową Usługobiorcy jedynie umożliwia nawiązanie kontaktu oraz zawarcie umowy o świadczenie usług między Użytkownikiem a jego klientem, ale nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem tych klientów za ewentualne nienależyte wykonanie umowy przez Użytkownika, a także nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika w przypadku niedokonania przez jego klienta płatności za usługę.

Opłaty

 1. Opłaty Abonamentowe wnoszone są z góry za kolejne Okresy Abonamentowe, chyba że odrębna umowa o współpracy zawarta między Usługodawcą, a Użytkownikiem wprowadza inny tryb opłat.
 2. Wszystkie płatności to transakcje bezgotówkowe, prowadzone elektronicznie przez zewnętrzne, wyspecjalizowane podmioty.
 3. Wszelkie dokumenty dotyczące płatności zostaną przekazane w sposób elektroniczny na adres mailowy przypisany do konta oraz przechowywane będą jako pliki PDF w panelu administracyjnym użytkownika.
 4. Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie ceny usług co najmniej 14 dni wcześniej.
 5. Niezależnie od okresu rozliczeniowego Usługodawca nie przewiduje zwrotu kosztów za niewykorzystany w pełni czas, jeżeli Usługobiorca zdecyduje się zamknąć konto przed upływem okresu ważności konta.

Rezygnacja z konta

 1. Prawo rezygnacji z konta przysługuje Użytkownikowi w każdej chwili i realizowane jest poprzez funkcję usuwania konta w panelu systemu lub poprzez wysłanie wiadomości email z adresu email, z którego zostało utworzone Konto.
 2. Zamknięcie konta przez Użytkownika przed zakończeniem okresu rozliczeniowego nie zobowiązuje Usługodawcy do wypłaty równowartości niewykorzystanego pakietu.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym w każdym czasie, w przypadku stwierdzenia rażącego łamania niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub korzystania z usług w sposób naruszający dobre obyczaje przez Użytkownika.

Usługi SMS

 1. Usługa SMS polega na umożliwieniu Użytkownikowi powiadomienia swoich Klientów o dokonanych przez nich rezerwacjach lub przekazywania innych informacji. W przypadku, gdy Klient rejestrując wizytę poprzez Widget przekaże Użytkownikowi swój numer telefonu i wyrazi zgodę na otrzymanie wiadomości SMS, Usługodawca przesyła Klientowi wiadomość SMS, na podany przez niego numer telefonu w ramach posiadanych wiadomości SMS na koncie.
 2. Koszt wysyłki SMSów powiadamiających poza abonamentem zawarte są w Cenniku i podane są w cenach netto.
 3. Darmowe SMSy w abonamencie doładowywane są z góry za cały okres ważności pakietu zgodnie z limitem określonym w cenniku w ilości zgodnej z informacją w cenniku w dniu zakupu pakietu.
 4. W pierwszej kolejności wykorzystywane są SMSy otrzymane w ramach abonamentu.
 5. SMSy poza planem rozliczane są w formie doładowań w modelu Prepaid.
 6. Po zakończeniu ważności pakietu niewykorzystane dodatkowe SMSy przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy pod warunkiem przedłużenia abonamentu.
 7. Równowartość niewykorzystanych SMS'ów nie jest zwracana w przypadku wygaśnięcia okresu ważności konta.
 8. Usługodawca wystawi fakturę VAT po każdym zakupionym pakiecie SMSów, po otrzymaniu płatności.

Gwarancja i odpowiedzialność

 1. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług oraz do zachowania należytej staranności przy ich wykonywaniu.
 2. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby transmisja danych za pomocą Internetu w trakcie korzystania z Usług była bezpieczna, tzn., aby przekazywane informacje zostały przesłane z zachowaniem poufności, całości i kompletności danych.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane działaniem siły wyższej, za którą uważa się wydarzenia, których Usługodawca nie mógł przewidzieć i które zostały spowodowane przez okoliczności od niego niezależne, w szczególności awarię sprzętu, działanie osób trzecich itd., nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych przez Użytkowników.
 4. Usługodawca nie odpowiada za regulaminy i politykę prywatności serwisów zewnętrznych Użytkownika oraz skutki niepożądanych i niezgodnych z niniejszym regulaminem działań Użytkowników.

Reklamacje

 1. Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@bookingvisit.com lub pocztą tradycyjną na adres siedziby firmy Sky-Box Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.
 2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię i nazwisko, firmę , adres poczty elektronicznej podany podczas Rejestracji, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Reklamacje będące następstwem niestosowania się do treści Regulaminu nie będą przez Usługodawcę rozpatrywane.
 4. Usługodawca zobowiązany jest do rozstrzygnięcia ich w terminie czternastu dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.

Przepisy końcowe

 1. Wszelkie spory powstałe w związku z niniejszymi warunkami umowy zostaną rozstrzygnięte polubownie.
 2. Wszelkie spory, których nie da się rozwiązać polubownie będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo ze względu na siedzibę Usługodawcy polskie sądy powszechne. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie polskie przepisy ogólnie obowiązujące.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o świadczeniu usług elektronicznych oraz innych przepisach prawa skutecznego.

Regulamin i cennik wchodzi w życie z dniem 20 czerwca 2017 r.

Testuj widget Booking Visit przez 30 dni za darmo

Załóż konto

Lub umów się na bezpłatną konsultację telefoniczną z naszym sprzedawcą.